Noticia

Ayudas del IVACE. Área de Energía

"Ejercicio 2015"

22/06/2015

Ayudas del IVACE-Área de Energía, en materia de Energías Renovables y Biocarburantes, para el ejercicio 2015.

 

Podrà acollir-se a estes ajudes qualsevol entitat o persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, i s'hi inclouran les agrupacions sense personalitat jurídica i les comunitats de béns, depenent del que establix l'annex per a cada programa i actuació per a donar suport.

No podran ser beneficiàries les empreses de servicis energètics (ESE), entesa com a tal aquella persona jurídica que proporcione servicis energètics en les instal·lacions o locals d'un usuari i afronte un cert grau de risc econòmic en realitzar-ho. 

El projecte objecte de subvenció s'haurà de trobar dins del territori de la Comunitat Valenciana.